SHICC

Het  Sustainable  Housing  for  Inclusive  and  Cohesive  Cities  (SHICC)  is  een  vierjarig  Europees  project  (Sept.  2017-Sept.  2021). Het is opgezet om  het  schrijnend  tekort  aan  betaalbare  woningen  in  de  stedelijke gebieden van de noordwestelijke regio van Europa aan te pakken en om de vestiging van succesvolle Commu-nity Land Trusts (CLT) te vergemakkelijken. Het programma komt voort uit een gezamenlijke inspanning van de stad Rijsel en OFS (OFSML, France), het National CLT  Network  (Engeland  en  Wales),  het  Fonds  Mondial  de  Développement des Villes (FMDV, Frankrijk), en de Londense, Brusselse en Gentse pilot Community Land Trusts. Onlangs zijn   er   nieuwe   partners   bij   gekomen   die   het   resultaat   gedurende   het   volledige   uitvoeringsjaar   maximaliseren:   And  the  People  (Nederland),  Self-Organised  Architecture  (SOA, Ierland), het Institute for Creative Sustainability (id22,   Duitsland)   en   het  South of Scotland Community Housing (SOSCH).

Het SHICC-project heeft drie doelstellingen:

  1. Erkenning winnen voor het CLT-model als legitieme en gangbare optie voor woningaanbod en stadsvernieuwing
  2. Een gunstig financieel en wetgevend klimaat bewerkstelligen ter bevordering van de oprichting en uitbreiding van CLT
  3. Een gestructureerde CLT-beweging ontwikkelen in Europa d.m.v. capaciteitsopbouw van zowel bestaande als opkomende CLT-initiatieven
Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC). Gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa (totaal begroeting : 3,8 miljoenen €, Europese financiering : 2,26 miljoenen €)

Het  project  is  aan  zes  werkstromen  opgehangen.  De  afgelopen drie jaar hebben de SHICC-activiteiten meerdere resultaten geboekt :

  • Oprichting en versterking van vier pilot-CLT’s in drie landen: London CLT in het VK, CLT Gent en CLT Brussel in België en het Organisme de Foncier Solidaire de la Métropole Lilloise (OFSML) in Frankrijk. Deze pilots hebben bewezen dat CLT een haalbare optie is om betaalbare woningen te creëren.
  • Verwezenlijking van verdere capaciteitsopbouwende activiteiten, zoals zes peer-to-peer-evenementen, 280 uur coaching en begeleiding van opkomende CLT’s en een online forum om kennis te delen. Dit alles heeft bijgedragen aan de ondersteuning van startende initiatieven en kruisbestuiving tussen de initiatieven.
  • Verwezenlijking van een transnationaal startersfonds om 33 in de stijgers staande en over de regio verspreide CLT’s te ondersteunen. Het fonds biedt technische expertise en ondersteuning om conceptuele plannen tot concrete projecten te ontwikkelen (o.a. het vervaardigen van een gecontextualiseerd businessmodel of ondersteuning op juridische vlak).
  • Gezamenlijke kennis en inzichten met betrekking tot de financiële omgeving van CLT dankzij een gepubliceerd onderzoek naar de financiële modellen, waarin meer dan 600 beschikbare financieringsbronnen in kaart zijn gebracht evenals zes casestudies die de diverse economische modellen grondig analyseren. publicatie telt ook een Financiële Gids met 15 inspirerende financiële instrumenten ter ondersteuning van CLT over de gehele regio en waarvan de efficiëntie is bewezen. Het werk heeft geleid tot de oprichting van een Speciale Werkgroep voor Samenwerking voor de Financiering van Gemeenschappelijk Wonen, bestaande uit diverse spelers die zich inzetten voor de ontwikkeling van strategieën om EU-financiering te kanaliseren.
  • Grootschalige promotie en campagnevoering op lokaal, nationaal en Europees niveau, waaronder de oprichting van een Social Impact Framework, van een toolkit voor lokale communicatie, een EU manifest en de ondertekening van een verbintenisbrief door de burgemeesters van Gent, Londen, Brussel en Rijsel.
  • Tenslotte heeft de communicatiestrategie – met haar maandelijkse updates, driemaandelijkse nieuwsbrieven en drie transnationale evenementen – een gemeenschap bijeengebracht en het ontstaan van een Europese beweging voor verandering bevorderd. Het communicatiemateriaal dat deze afgelopen drie jaar is geproduceerd, is gratis verkrijgbaar en is aan het einde van dit rapport weergegeven in «nuttige hulpmiddelen”. Er staan voor het laatste jaar van het programma nog verdere activiteiten gepland: de schaalvergroting van de vier aanvankelijke projecten, de uitbreiding van het Europese CLT-netwerk – met name in Nederland, Duitsland, Schotland en Ierland – en het versterken van het financiële kader van deze CLT via de creatie van geschikte en gedeelde financiering mechanismen. Op de lange termijn zal het project uiteindelijk leiden tot 500 stedelijke CLT’s, de oplevering van 7.000 stedelijke CLT-woningen en huisvesting van 21.000 mensen.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more