Privacybeleid

Community Land Trust Brussel vzw, met ondernemingsnummer 0834.097.357, hierna « CLTB » genoemd, produceert betaalbare huisvesting voor een publiek met een laag inkomen. Hun model is erkend door de Brusselse Huisvestingscode als onderdeel van het sociale huisvestingsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In die context verzamelt en verwerkt CLTB persoonsgegevens in overeenstemming met en binnen de beperkingen van de geldende wetgeving ter zake, met name de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en het Wetboek van economisch recht.

Het onderhavige « privacybeleid » werd opgesteld om u meer inzicht te geven in de redenen waarom en de manier waarop CLTB persoonsgegevens verzamelt. Het werd ook opgesteld om uw rechten ter zake te verduidelijken en u uit te leggen op welke manier u die rechten kunt uitoefenen. CLTB heeft deze tekst in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zo eenvoudig en duidelijk mogelijk opgesteld met respect voor de wettelijke voorschriften. Als u echter vragen hebt over het onderhavige privacybeleid en de toepassing ervan, of als u een nalatigheid van CLTB ter zake hebt vastgesteld, kunt u schriftelijk contact opnemen met CLTB, via zijn functionaris voor gegevensbescherming op het adres info@cltb.be.


Via welke kanalen komt CLTB in het bezit van uw persoonsgegevens?

Via de volgende kanalen:

 1. Online, d.m.v. een formulier dat u gevraagd wordt in te vullen om u te kunnen uitnodigen bij een volgende infosessie, die verplicht is om kandidaat-koper te worden;
 2. Online of op papier, d.m.v. een formulier dat u gevraagd wordt in te vullen om lid te worden van CLTB vzw;
 3. D.m.v. een formulier op papier dat u dient in te vullen om kandidaat-koper de worden van een woning bij CLTB na het volgen van een verplichte infosessie.

De website van CLTB verzamelt ook gegevens met behulp van cookies.

Voor welke doeleinden verwerkt CLTB deze gegevens?

CLTB verwerkt de persoonsgegevens in zijn bezit uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 1. Het vervullen van zijn opdrachten: inschrijving als lid of kandidaat-koper; uitnodiging voor de infosessies en bijeenkomsten; toewijzing van CLTB woningen; contact in het kader van de activiteiten ter bevordering van de gemeenschap die eigenaars van CLTB woningen en kandidaat-kopers, de leden van CLTB en zijn sympathisanten, met elkaar verbinden; wetenschappelijke, historische en statistische analyses; fraude detectie; verbetering van de CLTB formule; promotie van woningexperimenten en reflectie over woning materie;
 2. Het respecteren van de wettelijke verplichtingen die aan CLTB worden opgelegd bij de uitvoering van zijn opdrachten;
 3. Precontractueel en contractueel beheer.
Is de verwerking door CLTB nodig?

Ja. De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van de opdrachten van CLTB. Bijgevolg kan CLTB geen woning toewijzen aan de betrokkene als die betrokkene zich op welke manier dan ook verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens die deze vorm van steun impliceert.

Is de verwerking door CLTB beperkt?

Ja. CLTB beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de handelingen die voortvloeien uit de voormelde doeleinden en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de termijn die voor elk daarvan is voorzien in de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden enkel doorgezonden naar de personeelsleden van CLTB die zijn belast met de behandeling van uw kandidatuur. CLTB doet niet aan enige vorm van profilering. CLTB verkoopt geen persoonsgegevens en communiceert sommige daarvan enkel aan derden in het kader van verplichtingen die het heeft in het kader van zijn opdrachten. Dat is bijvoorbeeld het geval als gegevens moeten worden overgemaakt aan een notaris om een notariële akte te kunnen opstellen.

Doet CLTB aan direct marketing?

Nee.

Verwerkt CLTB enkel persoonsgegevens die bij u werden verzameld?

Nee. Voor de uitoefening van zijn opdrachten moet CLTB kennisnemen van en overgaan tot de verwerking van publieke persoonsgegevens over u door die op te vragen bij officiële instanties.

Moet CLTB persoonsgegevens van derden verwerken?

Ja. Voor de uitoefening van zijn opdrachten moet CLTB kennisnemen van en overgaan tot de verwerking van persoonsgegevens van derden. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens van uw gezinsleden of de personen die onder uw dak wonen. Daarom, indien u aan CLTB gegevens van derden overmaakt, bevestigt u bijgevolg dat u daarvoor over alle nodige toestemmingen beschikt en indien niet, stemt u ermee in de handtekening van elke persoon ter goedkeuring aan te vragen.

Welke persoonsgegevens kan CLTB verzamelen?
Online inschrijvingsformulier voor een infosessie
 • Uw identiteit : Naam, voornaam, aanspreking
 • Uw domicilie of woonplaats : Straat, nummer, bus, postcode, gemeente
 • Uw contactgegevens : Telefoonnummers en e-mailadressen
Online inschrijvingsformulier als lid
 • Uw identiteit : Naam, voornaam, aanspreking, geboortedatum
 • Uw domicilie of woonplaats : Straat, nummer, bus, postcode, gemeente
 • Uw contactgegevens : Telefoonnummers en e-mailadressen
Papieren inschrijvingsformulier als kandidaat-koper
 • Uw identiteit en die van uw echtgeno(o)t(e) of legaal samenwonende : Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, fotokopie van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning, rijksregisternummer, burgerlijke staat
 • Uw domicilie of woonplaats : Straat, nummer, bus, postcode, gemeente
 • Uw contactgegevens : Telefoonnummers en e-mailadressen
 • Uw gezinssamenstelling : Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, verwantschap, handicap
 • Uw maandelijkse inkomsten : Soorten inkomens, belastbaar inkomen (Aanslagbiljet)
 • Uw schuldenlast en uw financiële verplichtingen : Het bestaan van lopende kredieten
 • Vermogenssituatie : De informatie over een eventueel reëel recht op een woning
Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
 • Recht op inzage: u kunt CLTB vragen of het over persoonsgegevens van u beschikt.
 • Recht op rectificatie: u kunt CLTB vragen uw persoonsgegevens te corrigeren als die fouten bevatten.
 • Recht op wissing: u kunt CLTB vragen uw persoonsgegevens te wissen als de verwerking ervan niet voortvloeit uit een wettelijke verplichting voor CLTB of als de verwerking ervan niet nodig is om de rechten van CLTB uit te oefenen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval om zich in het kader van een klacht te verdedigen in een gerechtelijke procedure. CLTB kan ook weigeren uw persoonsgegevens te wissen als deze nodig zijn voor het vervullen van zijn opdrachten. Deze laatste situatie betreft bijvoorbeeld de opvolging van uw aanwezigheid op een informatiesessie.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens: u kunt CLTB vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hier zijn dezelfde uitzonderingen van toepassing.
 • Recht op bezwaar tegen een of meer verwerkingen: u kunt CLTB vragen een of meer verwerkingen van uw persoonsgegevens niet uit te voeren. Hier zijn dezelfde uitzonderingen van toepassing.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: CLTB zal, binnen de beperkingen van zijn technische mogelijkheden en indien u ernaar vraagt, uw persoonsgegevens aan u overmaken in een gestructureerd formaat dat courant gebruikt wordt en leesbaar is door een machine.

Om één van deze rechten uit te oefenen bij CLTB, via de onderstaande contactgegevens, voegt u bij uw aanvraag of aangetekende brief met ontvangbewijs, een fotokopie van de voor-en achterzijde van uw identiteitskaart.

Gebruik van een onderaannemer

CLTB kan een beroep doen op de diensten van een of meer onderaannemers, met name voor het computerbeheer van de verwerking van persoonsgegevens of voor het beheer van zijn website. In die gevallen verzekert CLTB zich ervan dat de activiteiten van zijn onderaannemers voldoen aan de geldende wetgeving, evenals het onderhavige privacybeleid. CLTB schenkt bijzondere aandacht aan het respecteren van de veiligheid en de vertrouwelijkheid.

Links naar andere websites

De website van CLTB bevat links naar andere websites. CLTB kan u niet garanderen dat deze websites een privacybeleid hanteren dat voldoet aan de wet. De gebruikers van de website van CLTB worden dus verzocht zich daar zelf van te verzekeren door de clausules inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen die elke website moet vermelden. CLTB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw bezoek aan deze websites.

Bijkomende informatie

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CLTB is via de post op het onderstaande adres te verkrijgen, evenals door contact op te nemen met CLTB door te e-mailen naar info@cltb.be. Voor algemene informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de geldende reglementeringen ter zake kan iedereen zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan u de gegevens hierna vindt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Community Land Trust Bruxelles vzw

Wielemans Ceuppenslaan 7, 1190 Vorst

Tel : 02.840.61.49

https://cltb.be/
E-mail : info@cltb.be

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: 02.274.48.00
Fax: 02.274.48.35

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
E-mail: contact@apd-gba.be

Klachten

Indien CLTB zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet nakomt, kunt u op ieder moment een klacht indienen bij CLTB op het onderstaande adres door middel van aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, vergezeld van een dubbelzijdige fotokopie van uw identiteitskaart. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ten slotte kunt u ook een rechtsvordering instellen bij de bevoegde hoven en rechtbanken.

Wijziging van het onderhavige privacybeleid

Het kan voorvallen dat CLTB het onderhavige privacybeleid moet aanpassen, met name als gevolg van veranderingen in de wetgeving. Die wijzigingen zullen op deze pagina van de website van CLTB worden geplaatst en duidelijk worden vermeld. Als u na de inwerkingtreding van deze wijzigingen op de website van CLTB blijft surfen, betekent dat dat u deze wijzigingen aanvaardt. Als de wijzigingen echter een of meer veranderingen inhouden waarvoor uw expliciete toestemming vereist is, zullen wij de nodige voorzieningen implementeren om die toestemming te verkrijgen volgens de voorwaarden van het Belgische recht.

Datum van vankrachtwording: 25 mei 2018

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more